KOMPLIZEN

Helga + Herbert Schager
K O M P L I Z E N
Galerie im Stifterhaus,
Linz
28. Juni – 23. Juli 1999

Eröffnung: Mag. Dr. Peter Assmann, H+H Schager

Zur Ausstellung erscheint ein Katalog